دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 147، آذر 1402، صفحه 1-222