اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمد کاظم سجادپور

روابط بین الملل رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

sajjadpouripis.ir

سردبیر

بهادر امینیان جزی

روابط بین الملل سردبیر نشریه سیاست خارجی

bahaminianhotmail.com

مدیر داخلی

قاسم ملکی

روابط بین الملل مدیر داخلی نشریه سیاست خارجی

aqmalekiyahoo.com