اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمد کاظم سجادپور

روابط بین الملل رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

sajjadpouripis.ir

سردبیر

محمد رضا دهشیری

استاد علوم سیاسی استاد دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com
09121327139

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن شیخ‌الاسلامی

دکتری علوم سیاسی دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mhsheikhgmail.com
09352155103

محمد رضا دهشیری

علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com
09121327139

ماندانا تیشه‌یار

دکتری روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

mandana.tishehyargmail.com
09122460346

عبدالعلی قوام

علوم سیاسی استاد دانشگاه

s_a_ghavamhotmail.com

عباس ملکی

دکتری مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

malekiess.ir
09121471810
55585965300

رضا موسی زاده

دکتری حقوق بین‌الملل استاد دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

rmousazadeh8gmail.com
09124893833

حسین پور احمدی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-pourahmadisbu.ac.ir
09123275585

جمشید ممتاز

حقوق بین‌الملل استاد بازنشسته رشتهٔ حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

j.momtazut.ac.ir
09122793103

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

soltflanut.ac.ir
۶۱۱۱۲۵۴۶--- اتاق 418