دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 148، اسفند 1402، صفحه 1-240 
پیشران های سیاسی و امنیتی نظام بین الملل تا سال 2030 و سناریوهای پیش روی ایران

صفحه 5-38

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ سیدرضا موسوی نیا؛ فیروزه رادفر