درباره نشریه

انتشار این فصلنامه از سال 1365 با هدف پیشبرد ادبیات سیاست خارجی در کشور و نیز ایجاد فضایی مناسب برای عرضه نظریات اندیشمندان و صاحبنظران روابط بین‌الملل و رشته‌های وابسته به آن آغاز شده است. این فصلنامه در برگیرنده مباحث پایه، سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی است.