اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی- ترویجی سیاست خارجی در آستانه بیست و هشتمین سال انتشار خود در نظر دارد به بررسی گسترده و عمیق مسائلی بپردازد که در سیاست خارجی ایران از اهمیت کاربردی برخوردار هستند. در این رابطه پرداختن به دغدغه‌های اصلی سیاست خارجی ایران علاوه بر اینکه می‌تواند به تعمیق ادبیات علمی در رشته‌ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل موثر باشد، زمینه مناسبی برای تولید ادبیات کاربردی در حوزه سیاست خارجی کشور نیز محسوب می‌شود. با توجه به اینکه دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی بازوی تحقیقاتی وزارت امور خارجه محسوب می‌شود، افزایش توان علمی کشور و انتشار دستاوردهای آن در قالب مقالات معتبر علمی یکی از رسالتهای این مجموعه است.