مقایسه تطبیقی همگرایی در اتحادیه اروپایی و خاور میانه با نگاهی بر سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ، گروه حقوق و روابط بین الملل - دانشکده حقوق، الهیات و علو م سیاسی ، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

تاریخ اروپا و فرایند وحدت این قاره طی دهه ­های اخیر، نشان داده است هرگاه نخبگان سیاسی، تجارب مثبت و منفی را چراغ راه آینده قرار داده و زمینه کاستن از اختلافات و تاکید بر اشتراکات را مهیا سازند، با سرعت بیشتری به اهداف و آرمان ­های خود به صورت جمعی دست می­ یابند. از آن­جا که بهره ­گیری از مدل­ های موفق و الهام گرفتن از عقل و استدلال، می ­تواند کمکی برای دیگر کشورها در مناطق مختلف جغرافیایی باشد تا شاید با استفاده از تجربه اتحّادیه اروپایی به­عنوان الگوی شایسته در هم­گرایی، زمینه تقویت صلح و ثبات در منطقه خود را فراهم آورند؛این مقاله با به­ کارگیری روش کیفی مبتنی بر مطالعه مقایسه ­ای درصدد بررسی علمی دلایل موفقیت کشورهای اروپایی در پی­ ریزی اتحّاد منطقه ­ای و هم­زمان دلایل ناکامی کشورهای خاورمیانه در تبدیل اختلافات به زمینه های همکاری و پایه­گذاری نوعی هم­گرایی منطقه ­ای می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مدل هم­گرایی در اروپا می ­تواند به­ عنوان یک الگوی موفق در خاورمیانه مورد اقتباس قرار گیرد؟ فرضیه­ پژوهش حاضر این است که مدل هم­گرایی در اروپا به دلایل متعدد در حال حاضر در خاورمیانه قابل اقتباس نمی ­باشد. مهم­ترین یافته پژوهش حاضر این است که دلیل عمده عدم امکان هم­گرایی منطقه ای در خاورمیانه، فقدان زیرساخت­های لازم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت شکل­ گیری هم­گرایی منطقه ­ای مشابه اتحّادیه اروپا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات