دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 145، خرداد 1402، صفحه 1-236 
تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

صفحه 201-236

محمد اخباری؛ حمید زینلی؛ علی اصغر اسمعیل پورروشن