واکاوی ابعاد سیاست خارجی چندوجهی و متوازن قزاقستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

جمهوری قزاقستان به علت دارا بودن موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی از اهمیتی خاص برخوردار است. این جایگاه راهبردی در کنار سیاست متوازن و چندوجهی این کشور برای گسترش روابط با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ارتقای جایگاه منطقه‌ای نورسطان فراهم می‌کند. بدین ترتیب، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که سیاست خارجی چندوجهی و توازن‌بخش قزاقستان دارای چه ابعادی می‌باشد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به جایگاه راهبردی قزاقستان در آسیای مرکزی، سیاست­گذاران این کشور در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست چندمحوری و تقویت روابط با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، قلمروی نفوذ و قدرت چانه‌زنی آستانه را افزایش دهند. یافته­ های تحقیق نشان می ­دهد که نقش ­آفرینی آستانه در سازمان‌های بین­ المللی جهت ارتقای وزن ژئوپلیتیکی قزاقستان نقش به ­سزایی در تبدیل شدن این کشور به یک بازیگر مهم در مقیاس بین ­المللی کرده است. روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات