دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 146، شهریور 1402، صفحه 5-208 
سازمان ملل و ارتقای جایگاه امنیت انسانی

صفحه 183-208

جواد حیران نیا؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان