اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله ارسالی به این نشریه  قبلاً در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.  و در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاقی حرفه‌ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها، نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت شده است. این مقاله درنتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی نویسنده و همکاران وی تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعایت شده است.