بررسی رابطه میان منازعات داخلی و شاخص های امنیت انسانی در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه یزد

چکیده

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم­ترین پیش­‌ شرط­ های تحقق امنیّت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می‌باشد. در این میان منازعات خشونت‌آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم‌ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیّت روانی و سلامت انسان‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کارگزاران امنیّت انسانی محسوب می­شود. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص‌های امنیّت انسانی در این کشور را تحت  تأثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص‌های امنیّت انسانی را تحت  تأثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیّت در سطوح مختلف شده است. یافته‌های پژوهش نیز بر اساس داده‌های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص‌های مختلف امنیّت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی‌ها، این فرضیه را اثبات می‌کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه‌گیری شاخص‌ها با استفاده از معیارهای کمّی انجام می‌شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات