ظرفیت‌های پیشران برندسازی ملی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی دانشگاه تهران

چکیده

برندسازی و تصویرسازی ملّی از گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کشورها برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در جهان بوده است و دولت‌ها از ابزارهای گوناگون سخت یا نرم برای ارتقای برند ملّی بهره برده‌اند. دیپلماسی اقتصادی یکی از عناصر سیاست خارجی است که با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری پیش‌روی کشورها موجب تولید ثروت و حتی تقویت برند ملّی می‌شود. برند ملّی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جوّ شدید ایران هراسی و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موقعیت مطلوبی ندارد و بایستی علاوه بر اقدامات مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان اقتصادی نیز به منظور برندسازی ملّی بهره برد. پرسش پژوهش حاضر آن است که چه ظرفیت‌هایی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می‌تواند موجب ارتقای برند ملّی شود؟ از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مؤثر بر ارتقای برند ملّی جمهوری اسلامی ایران است. روش مقاله کیفی و از نوع اکتشافی مبتنی بر تحلیل توصیفی است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، داده‌ها با مرور منابع کتابخانه‌ای، ظرفیت‌های اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به­دست آمد که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برند ملّی کشور را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات