سیاست خارجی هنجاری اتحادیه اروپایی در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر توافق برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات اروپا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست خارجی اتحّادیه اروپایی را از حیث توجه جدی به رویه ­ها، قواعد و هنجارهای بین ­المللی، می ­توان سیاست هنجاری به حساب آورد. جایگاه هنجاری اتحّادیه اروپایی از طریق پیشبرد دیپلماسی نرم که به ترویج و صادرات ارزش­ های خود به سراسر جهان صورت م ­پذیرد، حاصل شده است. به ­طور کلی اتحّادیه اروپایی اصولی از جمله صلح، حقوق بشر و دموکراسی را در چارچوب مقرراتی و ساختاری خود مورد تاکید قرار می­دهد. در واقع اتحّادیه به جای تمرکز بر قابلیت­ های مادی خود، عمده تمرکز خود را بر اصول ارزشی و هنجاری گذاشته است. یکی از زمینه­ های نقش ­آفرینی سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی در موضوع هسته­ ای جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی چگونه در موضوع هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر توافق برجام، نقش آفرینی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی با تأکید بر هنجار صلح و امنیّت بین­ المللی و در چارچوب رژیم منع اشاعه و چندجانبه­ گرایی، در موضوع هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران و توافق برجام نقش ­آفرینی داشته است. روشی که برای پژوهش حاضر انتخاب شده است، روش کیفی است. از میان روش­ های پژوهش کیفی، مطالعه موردی و ردیابی فرآیند انتخاب شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش نیز روش اسنادی و مصاحبه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات