تحلیل محتوای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شناسه سیاست‌خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی پسادکترای دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

چکیده

قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران که تعیّن‌گر نظام حقوقی و سیاسی کشور است، ماحصل اراده رهبری و نخبگان ارزشی و انقلابی می‌باشد و التزامات ضروری جهت نیل به اهداف و تمنیّات ملی، دینی، ارزشی و ایدئولوژیک را فراهم می‌نماید و حوزه اختیارات و مسئولیت دستگاه‌‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌خارجی را ترسیم می‌نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر در پی پاسخ ­گویی به این سؤال اصلی است که اساساً سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤسسین قانون‌اساسی، از چه جایگاهی در قانون‌اساسی برخوردار می‌باشد؟ جهت دست­یابی به پاسخ سؤال پژوهش که از منظر هدف توسعه‌ای می‌باشد، از روش تحقیق ترکیبی (کمّی ‌وکیفی) مبتنی بر روش تحلیل‌محتوا (با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا) و هم‌چنین جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته و کتاب‌خانه‌ای استفاده گردید. در فرآیند کدگذاری باز تعداد 119 مفهوم و 7 مقوله اصلی استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از منظر مؤسسین قانون‌اساسی، مقوله‌هایی هم­چون «ساختارهای نهادی»، «قانون و حقوق» و «دین اسلام» به ترتیب دارای بیش‌ترین اهمیت و ارتباط با سیاست‌خارجی می‌باشند. هم‌چنین در زمینه فراوانی واژگان به ­کار رفته در قانون اساسی مرتبط با نهادهای مؤثر بر سیاست‌خارجی، به ترتیب قوهّ‌مجریه و واژگان مرتبط با آن؛ رهبری و واژگان مرتبط با آن؛ قوهّ‌مقننه و واژگان مرتبط با آن؛ از منظر مؤسسین قانون‌اساسی از بیش‌ترین اثرگذاری بر سیاست‌خارجی برخوردار می‌باشند. این امر نشانگر آن است که مسئول اصلی پاسخ ­گویی در حوزه سیاست‌خارجی، قوه‌مجریه به ­شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات