دیپلماسی اقتصادی هندوستان در عمان (از2014 تا 2021)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، پژوهشگر، گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز در موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از ابزارهای نوین و کارآمد دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی زمینه تنش‌زدایی در روابط سیاسی را فراهم می‌آورد. با روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا موسوم به بی.جی. پی در هندوستان از سال ۲۰۱۴ هند و عمان کوشش در ارتقا روابط داشته‌اند. روابط دو کشور دارای پیشینه تاریخی و ابعاد گوناگونی همچون اقتصادی، سیاسی، فنی، نظامی و... است. هندوستان با درپیش‌گرفتن سیاست خارجی توسعه‌گرا، کوشش در ارتقا وزن ژئوپلیتیک خود دارد که این مهم را با ابزاری هم چون صادرات توان فنی و مهندسی و واردات انرژی دنبال می‌کند. پرسش اصلی مقاله این است که راهبرد و اهداف دیپلماسی اقتصادی هند در چیست؟ یافته­ های پژوهش با کاربست روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی نشان می­دهد که با روی کار آمدن دولت مودی در هند، سیاستگذاران این کشور، با اولویت قراردادن توسعه اقتصادی و با درپیش‌گرفتن دیپلماسی اقتصادی در صدد رفع نیازهای انرژی، جذب سرمایه‌گذاری و صادرات توان فنی، مهندسی و دفاعی خود می‌باشند و ازاین‌رو،  یک مشارکت استراتژیک با عمان ترسیم کرده­ اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات