چالش تمایزمیان نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ایران

2 نویسنده مسئول، مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران

3 استاد گروه حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه تهران، ایران

چکیده

مسئولیت بین­ المللی دولت­ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت­ های بین­ المللی دارد و آن این­که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت­های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین ­المللی مسئول می­ نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین­ المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین­ المللی با پذیرش آن به ­­ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می­ دهد که مسئولیت بین­ المللی دولت­ ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می­توان در ساختار انعطاف­پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین­ المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین­ المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی­ پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ­ها، موردنظر قرار نم ی­دهد.

کلیدواژه‌ها