تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کنش و کنش متقابل روابط ایران و مصر در نظام جهانی و منطقه ­ای همواره مسائل جدیدی را در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا می ­آفریند و در واقع هرگونه رفتار دو کشور، ژئوپلیتیک مناطق یاد شده را با تغییرات گسترده مواجه می ­کند. در طی سال­های اخیر، تحولات خاورمیانه، فرصت­های ژئوپلیتیکی بی ­شماری را در راستای توسعه روابط دو کشور ایران و مصر فراهم کرده است که به این منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی ، تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش عوامل سیاسی، منطقه­ ای و بین ­المللی را از چالش­ ها و موانع هم­گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر دانسته و رفع این موانع را موجب ارتقاء جایگاه منطقه­ ای دو کشور م ­داند و هم­چنین فرصت­ه ای ژئوپلیتیک و عوامل ژئواکونومیک را موجب افزایش هم­گرایی­ های میان دو کشور می­ داند. در پژوهش حاضر، جامعۀ آماری را صاحب­نظران و اساتید رشت ه­های ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می­دهند که حجم نمونه، تعداد 50 نفر بر اساس مدل کوکران تخمین زده شده و از آزمون میانگین در نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که وجود آثار تاریخی با ریشۀ مشترک، عدم حساسیت دو کشور از هوّیت تمدنی یکدیگر و تغییر دولت مصر پس از حکومت حسنی مبارک، از فرصت­ های ژئوپلیتیکی موجود در راستای توسعۀ روابط محسوب می­شود و عوامل داخلی و منطقه­ ای از موانع هم­گرایی دو کشور می ­باشد
 
[1]. WilliamCochran
[2]. Statistical Package for the Social Sciences

کلیدواژه‌ها

موضوعات