کلیدواژه‌ها = آمریکا
آسیا- پاسفیک در قرن 21: فرصتها و چالشها

دوره 36، شماره 142، شهریور 1401، صفحه 75-108

رویا خضری


دولت بایدن و سیاست مهار خیزش قدرت چین در حوزه اقیانوس هند- آرام

دوره 36، شماره 141، خرداد 1401، صفحه 27-54

محسن کشوریان آزاد؛ سید سعید میرترابی


آمریکا و برنامه هسته ای کره شمالی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-96

میرابراهیم صدیق


روابط اتحادیه اروپا با چین در دوران ترامپ

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-152

رویا خضری


معضلِ عدم‌قطعیت در تحلیل بحران کره شمالی و آمریکا

دوره 31، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 101-150

مسعود رضائی؛ ماریا فرح زاده