ترامپیسم به مثابه یک جنبش سیاسی- اجتماعی: ریشه‌ها، شاخصه‌ها و چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت امور خارجه ج.ا. ایران

چکیده

انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور امریکا در سال 2016 را می توان تحقق آرزو و اراده بخش مغفول مانده جامعه آمریکا به احیای ارزش های آمریکای قرن 18 و 19 مبتنی بر برتری نژادی و مذهبی دانست. با وجود این، ریاست جمهوری ترامپ هیچ گاه در دوره چهارساله اش از سوی مخالفین داخلی و بخش بزرگی از جامعه بین الملل جدی گرفته نشد و همگان او را جرقه ای گذرا و استثنائی بر قاعده تلقی می کردند. شکست جنجالی وی در انتخابات نوامبر2020 و یک دوره ای شدن ریاست جمهوری اش مؤید نظر منتقدین و مخالفین ترامپ بود که معتقد به بی اعتباری، خلق الساعه و تصادفی بودن پدیده ای به نام ترامپ بودند؛ اما سیر تحولات پس از انتقال قدرت از ترامپ به جو بایدن در ژانویه 2021 نشان داد که رای 74 میلیونی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و افزایش شگفت انگیز آراء وی نسبت به انتخابات سال 2016، سرمایه اجتماعی بسیار قدرتمند و قابل اعتنائی است که نمی توان به سادگی از آن گذر کرد. ادعای این مقاله این است که انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور یک اتفاق و پروژه گذرا نبوده و ترامپیسم پروسه ای مستمر با یک بدنه رای قدرتمند و جامعه حامی قوی است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع نوشتاری (کتاب/ مقاله) به بررسی و سنجش این گزاره می پردازد.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
احدی، پرویز و فیروز احدی لیلان (1399)، "بررسی مؤلفه ها و شاخصه های الگوی ترامپیسم در سیاست خارجی امریکا (مطالعه موردی : ایران و خاورمیانه)"، فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی، سال یازدهم، شماره چهل و پنجم، زمستان ، صص 162-145.
اسپریگنز، توماس (1370)، فهم نظریه های سیاسی، ترجمه: دکتر فرهنگ رجائی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم (ویراست دوم)، زمستان ؛ 204 صفحه،
بیگدلی، محمد رضا (1399)، ترامپیسم، انتشارات تیسا، چاپ اول، 191 صفحه،
زورکر، آنتونی (23 ژانویه 2021) آینده ترامپ و ترامپیسم چیست؟، سایت خبری بی بی سی، در:
https://www.bbc.com/persian/world-features-55778801
صالحی، سجاد (1399)، پدیده ترامپیسم / استراتژی ابهام: دکترین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوره دونالد ترامپ «اصول و روندها»، کرمانشاه، انتشارات دانشیاران برتر، چاپ اول،286 صفحه،
فیروزی، حسین، ارسلان قربانی شیخ نشین، سید علی منوری (1397)، "ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین الملل"، فصلنامه سیاست جهانی، دوره هفتم، شماره سوم، پائیز، پیاپی 25، صص 152-121.
قنبرلو، عبدالله (1399)، "تحلیل نقش گلوبالیسم لیبرال آمریکا در ظهور و تعمیق ترامپیسم"، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، دوره سوم، شماره دوم، صص 382-358.
محبی، بهرام (2/2/2021)، بهرام محیی،"آیا با رفتن ترامپ، ترامپیسم هم خواهد رفت؟"، سایت خبری دویچه وله، در: https://www.dw.com/fa-ir -56413072
موسوی شفائی، مسعود (21/11/1395)، "آمریکای ترامپ؛ عقب گرد در نظم بین الملل"، سایت اینترنشنال، در: http://theinternational.ir/great-power/item/77-trump-s-america-backward-in-international-order
ناعمی، فریدون (28/2/1397)، "علاقه عجیب ترامپ به خروج از پیمان های بین المللی"، خبرگزاری مهر، در: https://www.mehrnews.com/news/
نای، جوزف (1/11/1399)، "آمریکای پسا ترامپ"، اقتصاد نیوز، در: https://www.eghtesadnews.com
 
Borchers, Callum (2017), Meryl Streep was right. Donald Trump did mock a disabled reporter, .Washington Post January 9. https://www.washingtonpost.com
Brattberg, Erik & Michael Kimmage (FEBRUARY 26, 2018), Trump and the (Liberal) International Order, National Interest, at:
Buruma, Ian (21/10/2019)," This Is the True End Of Pax Americana", The New York Times, at:https://www.nytimes.com/2019/10/21/opinion/syria-turkey-us.html
Choi, David (8 /10/ 2019), "A top Democrat is sounding the alarm that the Trump administration is considering pulling out of a vital treaty with Russia", Business Insider, in: https://www.businessinsider.com/us-pulling-out-open-skies-treaty-report-2019-10
Cohen, Eliot A. (January/February 2019) ,"America’s Long Goodbye: The Real Crisis of the Trump Era", Foreign Affairs, in: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/long-term-disaster-trump-foreign-policy
Davis Hanson, Victor (September 19, 2018), "Trump Buries The Old-World Order" ,Hoover institution, Stanford University, in: https://www.hoover.org/research/trump-buries-old-world-order
Friedman, Uri (24, 10, 2018) ,"Trump Hates International Treaties. His Latest Target: A Nuclear-Weapons Deal With Russia", The Atlantic, in:
Gardner, Hall (2018), World War Trump: The Risks of America's New Nationalism, IN: https://www.amazon.com/World-War-Trump-Americas-Nationalism/dp/1633883957
Klare, Michael T. (August 24, 2018), "Trump’s grand strategy: a tripolar world order", Energypost.eu , in: https://energypost.eu/trumps-grand-strategy-a-tripolar-world-order
Mahler, Jonathan (2018), How One Conservative Think Tank Is Stocking Trump’s Government. June 20. Newyork Times : https://www.nytimes.com
McAdams, Dan P (2016) ,The Mind of Donald Trump . The Atlantic, June 05 :
https://www. theatlantic.com
Mulligan, Stephen P. (May 4, 2018), " Withdrawal from International Agreements: Legal Framework, the Paris Agreement, and the Iran Nuclear Agreement", Congressional Research Service.
Perthes, Volker (18.11.2016), "President Trump and International Relations", German Institute for international and security Affairs, at: https://www.swp-berlin.org/en/
Shake, kori (2018), America vs the West, Lowy Institute Paper, Penguin, 2018)
Stokes, Doug (2018), "Trump, American hegemony and the future of the liberal international order", International Affairs, Vol. 94. No.1, pp. 133-150.
Wright, Thomas (20/1/2016), ‘Trump’s 19th century foreign policy’, Politico, in: http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/donald-trump-foreign-policy-213546