جایگاه آسیا‌ـ‌پاسفیک در معادلات راهبردی جدید آمریکا ‏با تأکید بر نقش ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

راهبرد بازگشت به آسیا و پاسفیک اوباما، از یک منظر به دلیل رشد اقتصادی و نظامی چین مطرح شده است و از منظری کلان سیاستی چند بُعدی است که از ملاحظات اقتصادی، سیاسی و راهبردی آمریکا در منطقه ‌‌نشأت می‌گیرد. آمریکا با پیاده‌ کردن و دنبال‌ کردن این راهبرد، حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در منطقه‌‌ را افزایش خواهد داد و به تقویت روابط با متحدان و شرکای منطقه‌‌ای و تعمیق تعامل با نهادهای چند جانبه و مدیریت روابط با چین خواهد پرداخت. اگر ارتقای چین به عنوان قدرت در حال ظهور، باعث شکل‌گیری راهبرد بازگشت به آسیا و پاسفیک اوباما گردیده، ژاپن کلید اصلی موفقیت این راهبرد در راستای موازنه مجدد در منطقه‌‌ به شمار می‌رود. این مقاله با بررسی اهمیت اقتصادی و امنیتی منطقه‌ ‌آسیا و پاسفیک برای آمریکا، به  نقش و جایگاه ژاپن در راهبرد اوباما می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها