دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 143، آذر 1401 
آینده پژوهی حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس

صفحه 67-93

علی اصغر غفاری چراتی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی