وابستگی متقابل پیچیده: چارچوبی برای تحلیل روابط هند و ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات استراتژیک، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

2 دکتری روابط بین الملل، استادیار گروه علوم سیاسی-دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

چکیده

در روابط بین‌الملل، وجود منافع‌مشترک در حوزه‌های مختلف، زمینه همکاری بین کشورها را فراهم می‌کند و رشد این همکاری­ها در طول زمان منجر به وابستگی متقابل می‌شود. بسط همکاری‌ها به حوزه­های مختلف و کنار رفتن سلسله مراتب در موضوعات همکاری، می­تواند سبب گذار به وابستگی متقابل پیچیده شود. هدف این مقاله بررسی روابط هند و ایالات متحده در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده است. بعد از جنگ سرد، هند و ایالات متحده روابط رو به­ رشدی را به سمت وابستگی متقابل تجربه نموده و به­طور خاص بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵‌، دو کشور به سوی نوعی وابستگی متقابل پیچیده حرکت کرده­اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیا می‌توان از نظریه وابستگی متقابل پیچیده برای تبیین روابط هند و ایالات متحده پس از جنگ سرد بویژه از زمان توافق هسته­ای غیر‌نظامی(۲۰۰۵) با هند، استفاده کرد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به وجود سه ویژگی کانال های ارتباطی متعدد بین دو کشور، کاهش نقش نیروی نظامی و عدم وجود سلسله مراتب مشخص در روابط دو کشور، نظریه وابستگی متقابل پیچیده از قابلیت بیشتری برای توضیح روابط هند و آمریکا بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵‌، برخوردار است». یافته مقاله این است که با توجه به تعمیق و تنوع روابط هند و ایالات متحده، روابط آن­ها از مرحله وابستگی متقابل عبور کرده و وارد مرحله وابستگی متقابل پیچیده شده است. این مقاله با روش توصیفی و تببینی نگاشته شده و شیوه گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت‌های معتبر اینترنتی بوده است. 

کلیدواژه‌ها