دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 144، اسفند 1401، صفحه 1-227 
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به قدرت برتر منطقه ای

صفحه 75-110

رحیم افشاریان؛ رضا عرب چادگانی؛ مرضیه جوادی ارجمند