دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-200