نخبگان قدرت در جامعه آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آن‌گونه که ادعا می‌شود، قدرت در جامعه آمریکا در نهادها و مؤسسات بزرگ آن متمرکز شده و افرادی که در رأس این نهادها قرار دارند به‌عنوان نخبگان قدرت در آن کشور شناخته می‌شوند. اما، در طول تاریخ آمریکا شاهد این نکته هستیم که همواره این افراد تحت‌ سلطه یک طبقه برتر (ثروتمند) قرار داشته‌اند. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که قدرت واقعی در ایالات متحده در دست چه افرادی است؟ در پی پاسخ به این سئوال به تشریح طبقه برتر و نهادهای مربوط به این طبقه، نخبگان قدرت در ایالات متحده در 4 گروه مختلف بازرگانی، دولتی،‌ فرهنگی و رسانه‌ای پرداخته می‌شود. دراین مقاله با استفاده از آمار و ارقام و روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی  به بررسی وضعیت طبقه برتر و نخبگان آمریکا پرداخته خواهد شد تا روند نفوذ و تأثیرگذاری طبقه ثروتمند بر نهادها و سازمان‌های مختلف در راستای اهدافشان در طول تاریخ ایالات متحده مشخص شود. این یافته‌ها می‌تواند ما را در شناخت بهتر شرایط حاکم بر ایالات متحده یاری رسانده و بافت جامعه آمریکایی را بهتر نشان دهد. 

کلیدواژه‌ها