دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-26