نگاه بیرونی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: از آنجا که نوع نگاه دیگر بازیگران به هر بازیگر، سیاست‌ها و رفتارهای آن‌ها نسبت به آن بازیگر را شکل می‌دهد،  در عرصه روابط بین‌الملل هر بازیگر برای طرح‌ریزی موفق سیاست‌خارجی خود باید از نوع نگاه دیگر بازیگران نسبت به خود آگاه بوده و بر اساس تصویری که در منظر دیگر بازیگران ایجاد شده است رفتارهای کنشی و واکنشی آن‌ها را در برابر سیاست‌های خود پیش‌بینی کرده و بر این اساس دائماً سیاست‌ خارجی خود را بهینه‌سازی و بروزرسانی کند. این پژوهش با دسته‌بندی گروه‌های اصلی پیرامونی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در عرصه نظام بین‌الملل در سه گروه اصلی غرب، شرق و اعراب، با استناد به منابع رسمی و معتبر نوع نگاه این گروه‌ها نسبت به سیاست خارجی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران را ارزیابی می‌نماید. اگرچه دیدگاه‌های مختلفی در میان این گروه‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نظام بین‌الملل نیز تنها متشکل از این گروه‌ها نیست، اما بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت نگاه غالب این گروه‌ها در نظام بین‌الملل نسبت به جمهوری اسلامی ایران نگاهی تهدیدمحور و رفتار آن‌ها تقابلی و خصمانه است.

کلیدواژه‌ها