دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 591-738