محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله روشن ساختن حدود، ثغور و قلمرو هنجارسازی در حقوق بین‌الملل خلع سلاح با نگاه ویژه به کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در زمینه محدود کردن تعریف سنتی حاکمیت دولت‌ها می‌باشد. پرسش اصلی مقاله، درباره میزان و درجه محدودیت‌های اعمال‌شدة برآمده از کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی بر اصل حاکمیت دولت‌ها است. در پرسش‌های فرعی، تعریف و مختصات سنتی اصل حاکمیت دولت‌ها و روند محدودسازی حاکمیت مطلق دولت‌ها پیش و پس از تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 و قوی‌تر بودن این محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی ‌نسبت به سایر معاهدات خلع سلاح، مطرح شده‌اند. بخش نخست این مقاله به تاریخچه اصل حاکمیت اشاره داشته و نشان می‌دهد که در معاهدات سنتی خلع سلاح، اصل حاکمیت کاملاً محترم شمرده می‌شد. در بخش دوم مقاله نشان داده شده است که فلسفه وجودی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در زمینه تعهدات از معاهدات خلع سلاحی سنتی فاصله داشته و به این منظور، پس از معرفی ساختار حقوقی کنوانسیون، تعهدات خاص دولت‌ها و اقدامات آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درنهایت بررسی‌های مذکور به این امر ختم خواهند شد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر حاکمیت در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع‌سلاحی البته با برخی ویژگی‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها