دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 421-589