مهاجرت مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه از سال 2000 تا 2014: فرصت یا تهدید؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه مهاجرت کردند، که حضور استعماری ٢٠٠ ساله‌ فرانسه و به تبع آن گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در این کشورها زمینه‌ساز این مهاجرت‌ها بوده و علت این مهاجرت از سوی کشور مبدأ، شرایط نامساعد اقتصادی، قحطی و جنگ، و از سوی کشور مقصد، کمبود نیروی انسانی برای کار بوده است. پدیده مهاجرت همواره دربردارنده جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری چه برای کشورهای مهاجرفرست و چه برای کشورهای مهاجرپذیر می‌باشد. هدف این پژوهش با اتخاذ روش نقد توصیفی‌ـ‌تحلیلی این است که نشان دهد حضور این مهاجران در فرانسه برای این کشور فرصت به‌شمار می‌آید، یا تهدید؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حجم این مهاجرت به فرانسه با دارا بودن فرصت‌های معمول ازجمله جبران نیروی کار و استفاده از ظرفیت‌های علمی این مهاجران، همواره چالش‌های امنیتی و نگرانی‌های فراوانی چون بیکاری، تغییر بافت جمعیتی از بُعد نژادی و مذهبی و نیز رشد گروه‌های تروریستی در این کشور را که گاهی در غالب گروه‌های تندرو اسلامی شکل می‌گیرند، در پی دارد که با گذشت زمان شدت و گستره این چالش‌ها افزایش می‌یابد و این امکان وجود دارد که چالش‌های ذکرشده در آینده امنیت فرانسه را با خطر مواجه کند.

کلیدواژه‌ها