دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-132