فراز و فرودهای رابطه انگلیس و اروپا ‏(2011ـ 1945)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله بررسی روابط انگلیس و اروپا در بافت همگرایی اروپایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که فرازوفرود‌های رابطه انگلیس و اروپا در سال‌های 2011ـ 1945 تابع چه علل و عواملی می‌باشد؟ به نظر می‌رسد دغدغه‌های حاکمیتی، سابقه امپراطوری، ژئوپلتیک خاص انگلیس، دارا بودن گزینه‌هایی چون رابطه ویژه با امریکا و کشورهای مشترک‌المنافع، هراس از محور فرانسه‌ـ‌آلمان، ورود دیرهنگام به روند همگرایی اروپایی، نگاه تجاری به همگرایی اروپایی، نظام اقتصادی متفاوت و تمایزات فرهنگی با اروپابیان از متغیر‌های تاثیرگذار در روابط پرفراز و فرود و ناسازگاری انگلیس با همسایگان اروپایی‌اش محسوب می‌شود. انگلیس میل زیادی برای همگرایی در زمینه‌های سیاسی و نظامی ندارد چرا که محدودیت‌های حاکمیتی برای این کشور به وجود می‌آورد، همزمان از همگرایی در حوزه‌های تجاری استقبال می‌کند به‌گونه‌ای که امروزه این هدف را در  لوای حمایت از گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق مطرح می‌نماید. انگلیس در حوزه‌های نظامی و امنیتی بیشتر متمایل به سمت حرکت در مسیر سیاست‌های آمریکا در قالب ناتو است، لندن هم از ضعف نظامی اتحادیه اروپا اطلاع دارد و هم از قدرتمند شدن اروپا زیر سلطه رقبای قدیمی چون فرانسه و آلمان نگرانی دارد. مجموعه این عوامل باعث گردیده که از آغاز روند وحدت اروپایی شاهد فرازوفرودهای متوالی در رابطه لندن با بروکسل باشیم و موضوع چگونگی رابطه با اروپا همیشه یکی از مناظره‌های جدی در میان احزاب عمده این کشور باشد.

کلیدواژه‌ها