مبارزه علیه تروریسم و نقض کنوانسیون اروپایی ‏حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی ‏ با تأکید بر عملکرد انگلستان و اسپانیا ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به‌منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می‌طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می‌کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده‌اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا  در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به  نقض اصول و حقوق تضمین‌ شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق رکن اصلی و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می‌باشد و بر این اساس در  مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می‌باشند به‌عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی  سیاست دو گانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند، مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها