کلیدواژه‌ها = هند
وابستگی متقابل پیچیده: چارچوبی برای تحلیل روابط هند و ایالات متحده

دوره 36، شماره 143، آذر 1401، صفحه 203-229

مهدی محمدنیا؛ عبدالمجید سیفی


روابط هند و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 163-196

اسدالله کاوه؛ طاهره محمدی


تحلیل عوامل توسعه هند با تمرکز بر نقش تصمیم گیران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 53-80

محمدمهدی میرزایی؛ علی گلستانی


بررسی قدرت هوشمند هند

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 421-450