تحلیل عوامل توسعه هند با تمرکز بر نقش تصمیم گیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات شبه ‌قاره هند

چکیده

هند از بدو استقلال تحت­تأثیر عوامل مختلف دستخوش تحولات بسیاری شده است. زمان، شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در طول زمان متفاوت بوده است. از جمله این عوامل که در فرآیند تحول توسعه هند نقش داشته، رهبران و تصمیم­گیران آن هستند. تا جایی که هند به موقعیت کنونی دست یافت. از این منظر، نقش هند به لحاظ تأثیرگذاری و نیز از نظر اهمیتِ بررسی همانند بازیگران اصلی این عرصه بسیار مهم است. این نگارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی هند قبل و در زمان استقلال، برنامه‌ها و سیاست‌ها، مؤلفه‌ها و البته نقش افراد که هند پس از استقلال را به جایگاه کنونی رساند؛ به نقش تصمیم‌گیری و مبانی تصمیم‌گیری در توسعه هند می‌پردازد و از این منظر به پاسخ این سئوال که "چه عواملی و چگونه در توسعه هند مؤثر بوده اند؟" تمرکز دارد که در پاسخ به آن "تغییر تصمیم­گیران، نگاه، باورها یا مدل تصمیم­گیری آنها عامل اصلی تحول هند محسوب می­شود" را به آزمون می­گذارد.  این نگارش با دیدی توصیفی-تحلیلی با روش کتابخانه‌ای و بر اساس اسناد و کتب موجود، ضمن معرفی عوامل و منابع اثرگذار بر اهداف و جهت‌گیری هند در مسائل توسعه، با بکارگیری نظریه جیمز روزنا در تأکید بر اهمیت "فرد" و "نقش" در ساختار تصمیم‌گیری هند به تحلیل جریان توسعه این کشور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها