کلیدواژه‌ها = انرژی
ژئواکونومی نوین انرژی و پیامدهای آن برای امنیت انرژی جهان

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 71-102

مسعود اسلامی؛ محسن غریبی