مؤلفه‌های درون‌منطقه‌ای اثرگذار بر خروج نظامیان ‏آمریکا از عراق ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خاورمیانه و زیرسیستم‌های آن به‌ویژه خلیج فارس همواره در زمره تمدن‌سازترین مناطق دنیا بوده و همچنان در صدر نقاط ژئوکالچر و فرهنگ‌ساز شناخته شده است. این ویژگی‌ها و استعدادهای درونی سبب شده تا سیر سیاست‌گذاری‌های فرامنطقه‌ای و هرگونه تصمیم‌سازی‌های راهبردی بدون درنظرگرفتن مؤلفه‌ها و واقعیات پایدار در این منطقه از یک سو و همچنین معادلات و تعاملات حاکم بر آن از جانب دیگر با چالش‌ها و تنش‌های عمیق رو به رو شده و بعضاً موجب ناکامی و نتایج معکوس سیاست‌های بازیگران فرامنطقه‌ای گردد. برهمین اساس،  تلاش شده تا موضوع حمله آمریکا به عراق و اشغال آن از سال 2003 که در چارچوب تسلط و کنترل منابع انرژی و به دنبال اتخاذ سیاست‌های تنش‌زا از سوی حزب بعث صورت پذیرفته، تحلیل و ارزیابی گردد و نهایتاً خروج نظامیان آمریکا از این کشور در سال 2012  براساس مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده در منطقه تبیین و بررسی شود. یکی از محورهای راهبردی مهمی که هم در زمان اشغال عراق توسط آمریکا و هم هنگام خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق بخش مهمی از سیاست خارجی ایالات متحده را به خود اختصاص می‌دهد، معطوف به معادلات و عواملی است که عموماً تحت تاثیر مؤلفه‌ها و هنجارهای درون‌منطقه‌ای در برابر غرب شکل گرفته است. 

کلیدواژه‌ها