نقش اشتراکات ایران و عراق در شکل‌گیری همگرایی در حوزه انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ایران و عراق، دو کشور همسایه با اشتراکات متعدد بوده و هستند که روابط پر فراز و نشیبی داشته و حتی در تاریخ روابط خود، یک دوره جنگ را هم تجربه کرده­اند. پس از سال 2003  با سقوط رژیم بعث و حضور شیعیان و اکراد در ساختارهای قدرت عراق، با پر رنگ شدن نقش اشتراکات دوکشور فصل جدیدی در روابط ایران و عراق بخصوص در زمینه همکاری­های اقتصادی بویژه در بخش انرژی ایجاد شد.این مقاله به بررسیهمگرایی اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی خواهد پرداخت و بدنبال پاسخ به این پرسش است که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و عراق چه نقشی در شکل­گیری همگرایی اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی داشته­اند؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بهره­گیری از آمارها و داده­های مستند، از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده و هدف آن است که ابعاد مختلف شکل­گیری همگرایی اقتصادی ایران و عراق مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه کلی مقاله نشان می­دهد که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و عراق باعث نزدیک شدن دیدگاههای سران دو کشور در جهت همراستایی منافع و شکل­گیری و تدوام همگرایی اقتصادی دو کشور در حوزه­های مختلف از جمله انرژی شده است.

کلیدواژه‌ها