دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، زمستان 1396 
2. رژیم‌های چند جانبه کنترل صادرات

صفحه 41-70

بهادر امینیان جزی؛ سید محسن سجادی