دیپلماسی انرژی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

چکیده

در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه کنونی ایران در منطقه و جهان قابل تأمل است. در این رابطه و در پرتو سیاست خارجی توسعه‌گرا، دولت یازدهم با تاکید بر تعامل‌گرائی و همزیستی ‌سازنده با جهان، اعتدال‌گرایی و تنش‌زدائی، اعتماد‌سازی، و چند جانبه‌گرایی، بستر را برای پیشبرد بهینه دیپلماسی انرژی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، دولت خواهد توانست در چارچوب سیاست خارجی‌ توسعه‌گرا و با لحاظ کردن واقعیت‌های داخلی و موقعیتی (هارتلند انرژی)، به شکار فرصت‌های پدیدار شده در فضای پسابرجام، به منظور توسعه اقتصادی بپردازد. حال این پرسش مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا با چه سازوکاری زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا، موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن رویکردی آینده‌ نگرانه به جایگاه ایران در منطقه و جهان، ضرورت اتخاذ دیپلماسی انرژی را در فضای پسابرجام برجسته ساخته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدفی کاربردی و به منظور سنجش رابطه بین سیاست خارجی توسعه‌گرا، توسعه اقتصادی و دیپلماسی انرژی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها