کلیدواژه‌ها = عربستان سعودی
مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 61-83

مجیدرضا مؤمنی؛ بنفشه رستمی؛ آزاده رحیمی لهی


بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-116

صارم شیراوند؛ محدثه حیدری


تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 145-167

سید محسن آل سید غفور؛ احسان کاظمی؛ سید محمد موسوی دهموردی


جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 75-96

حمید سرادار؛ میرهادی موسوی قرالری