بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گاهی بهره‌گیری از مفاهیم سایر علوم می‌تواند در فهم مناسبات سیاسی و بین‌المللی راهگشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره‌های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک، کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیکی است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورها ژنوم‌های سایر بازیگران را به‌عنوان کدهای ژئوپلیتیک درنظر می‌گیرند. تعامل یا تقابل کد/ ژنوم کشورها فضایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند همسو یا مغایر با منافع ملی و منطقه‌ای باشد. نگارندگان در این پژوهش تلاش می‌کنند که ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار ژئوپلیتیکی عربستان سعودی، به این پرسش پاسخ دهند که «ابزارهای ژئوپلیتیکی چه تأثیری بر سیاست خارجی عربستان سعودی دارند»؟ بر این اساس، نویسندگان با تحلیل درون‌مایه‌های ژئوپلیتیک عربستان سعودی، کوشش کرده‌اند، در قالب تقابل کد/ ژنوم‌های این کشور با همسایگان در منطقه، به‌ویژه با ایران، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست ‌خارجی این کشور را تحلیل کنند.

کلیدواژه‌ها