مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با مشاهده حرکت‌های افراطی گروه‌هایی مانند سلفی‌‌های جهادی‌، القاعده، طالبان، و... که همگی به‌نوعی خواهان برقراری حکومت اسلامی هستند، می‌توان گفت، آنها گروهی از اسلام‌‌گرایان تندرو اهل سنت‌‌اند که خود را نماینده واقعی دین می‌دانند. در این میان، جریانی رادیکال موسوم به داعش با اعمال خشونت‌آمیز، پدید آمده که با روند ‌در پیش رو و با حمایت کشورهای غربی و کشورهای منطقه، به‌نوعی همه جوامع جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است. هدف این مقاله، شناخت جریان‌های تکفیری برآمده از ایدئولوژی وهابیت و درنهایت، داعش است. این مقاله‌ در پی پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که «خاستگاه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی کجا بوده و این جریان‌ها چگونه شکل گرفته‌اند؟» فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود، این است که «منشأ جریان‌های افراطی‌گری اسلامی، در عربستان سعودی بوده و از جریان وهابیت سرچشمه گرفته و تکوین یافته‌اند». به‌عبارت دیگر، داعش جریانی است با پیشینة ‌‌گروه‌های افراطی که منشأ آن وهابیت است؛ بنابراین، جریان نوینی نیست. این مقاله براساس روشی تبیینی‌ـ‌تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها