دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، بهار 1397 
2. بررسی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا

صفحه 29-56

هادی سلیمان پور؛ طلیعه احمدی