نویسنده = سید محمد کاظم سجادپور
تداوم و تغییر در سیاست‌گذاری روابط خارجی عراق از 1920 تا 2020

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-106

سید محمد کاظم سجادپور؛ سیده آسیه خردپیشه هاشمی


رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات و امنیت جمهوری کره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 73-102

سید محمد کاظم سجادپور؛ شقایق ضمیری جیرسرائی


تحلیل نوع‌شناسانه ریشه‌های گفتمان طالبان

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 5-23

سید محمد کاظم سجادپور؛ فرزاد سلیمی فر


نقش گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در سیاست خارجی آمریکا

دوره 34، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-36

سید محمد کاظم سجادپور؛ مهدی انصاری