تداوم و تغییر در سیاست‌گذاری روابط خارجی عراق از 1920 تا 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روابط بین الملل

2 دانش آموخته دانشکده روابط بین الملل

چکیده

پس از تشکیل عراق جدید طی یک قرن اخیر، این کشور سه نوع متفاوت از نظام سیاسی را تجربه کرده‌ و در سطح داخلی و خارجی دچار دگرگونی‌های مهمی شده ‌است. در بعد سیاست‌گذاری خارجی، سؤال این است که با هر تغییر در نظام سیاسی عراق اولویت‌های سیاست خارجی این کشور چگونه ترسیم شد؟ عراق در سال 1920، پس از فروپاشی عثمانی تحت سرپرستی پادشاهی متحد بریتانیا قرار گرفت. در سال 1921 نظام مشروطه سلطنتی عراق با قیمومیت انگلستان شکل گرفته و در سال 1932 از قیمومیت انگلستان خارج شد. در این ‌زمان حفظ ثبات و کسب استقلال، از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی عراق بود. پس‌ازاین با سه کودتای نظامی در دهه 50 و 60 میلادی، سیاستگذاری این کشور بر مبنای ایجاد حکومت سوسیالیستی و وحدت عربی شکل گرفت. پیگیری این هدف به دلیل سرکوب داخلی و تهاجم خارجی علیه همسایگان با شکست روبه‌رو شد. در دوره بعد، با سرنگونی حکومت بعثی طی حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مجدداً نظام سیاسی این کشور تغییر کرده و مجموعه جدیدی از اولویت‌ها طرح شد که به‌دور از قرائت‌های هویتی و ایدئولوژیک صرفاً بر مبنای اصالت ‌بخشیدن بر مفاهیم دموکراسی‌ و منافع ملی تنظیم یافت.