دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 135، آذر 1399، صفحه 1-143 
تحلیل نوع‌شناسانه ریشه‌های گفتمان طالبان

صفحه 5-23

سید محمد کاظم سجادپور؛ فرزاد سلیمی فر