سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای عرب بر شالودۀ چه مفاهیمی باید استوار گردد؟

مطالب عمومی

نویسندگان

1 وزیر پیشین امور خارجه، قائم مقام و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم

2 کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه

چکیده

سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای عرب بر شالودۀ چه مفاهیمی
 باید استوار گردد؟