نظمِ بین‌المللیِ در حال گذار از منظر سازه‌انگاری: بررسی نقش ایده‌ها، هنجارها و هویت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه بهشتی

چکیده

نظمِ بین‌المللیِ در حال گذار یکی از جذاب‌ترین موضوعات پژوهشی روابط بین‌الملل در دهه‌های اخیر بوده است. وجه مشترک پژوهش‌های واقع‌گرا و لیبرال در این زمینه، تمرکز بر ابعاد مادی نظم بین‌المللی و وجه افتراق آنها ماهیت منازعه‌آمیز یا همکاری‌جویانه سیاست بین‌الملل در دوران گذار است. با وجود این پیشینه نظری، ابعاد معنایی نظم بین‌المللیِ در حال گذار در این تحقیقات مغفول مانده است. تحقیقات سازه‌انگارانه معدود درباره  این ابعاد نیز صرفاً برخی ابعاد را مبنا قرار داده‌اند و جامعیت لازم را ندارند. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که رویکرد سازه‌انگاری چه کمکی به فهم نظم بین‌المللیِ در حال گذار می‌کند. برای پاسخ به این سؤال ابتدا ادبیات موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس چارچوب مفهومی سازه‌انگارانه شامل مقوله ایده‌ها، هنجارها و هویت‌ها برای فهم ویژگی‌های نظمِ بین‌المللیِ در حال گذار توضیح داده خواهد شد. سپس در سه بخش مقاله، تداوم، فرسایش و ظهور ایده‌ها، هنجارها و هویت‌ها در نظمِ بین‌المللیِ در حال گذار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یافته اصلی مقاله این است که روندهای همزمانِ تداوم، فرسایش و ظهور ایده‌ها، هنجارها و هویت‌ها مهم‌ترین ویژگی نظمِ بین‌المللیِ در حال گذار از منظر سازه‌انگاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات